پروژه دیجیتال 1

سال: 1401

مشتری: عالیفرد – سن ایچ کول
کمپین ۳۶۰

هدف: یاداوری محصولات سن ایچ کول به مخاطبین جوان جدید هم زمان با جام جهانی